ProRail  
header  
  juni 2015

 

Nieuwsbrief
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 
  Geldermalsen en omgeving  
 

Deze nieuwsbrief gaat over de spoorgerelateerde projecten in de gemeente Geldermalsen, die onderdeel uitmaken van of samenhangen met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). PHS is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu met als doel de verwachte groei van het reizigers- en goederenvervoer op het spoor in goede banen te leiden.

 

ProRail verzorgt namens het ministerie de voorbereiding en de planvorming van de projecten. Omdat in december 2014 is besloten dat de projecten op basis van de Tracéwet verder worden uitgewerkt, verzorgt ProRail tevens de nieuwsvoorziening aan omwonenden en andere belanghebbenden in en rond Geldermalsen.

 

In deze nieuwsbrief

 

Informatie over de voorlopige afspraken voor spoormaatregelen in Geldermalsen tussen ministerie en gemeente

Het college van burgemeester en wethouders is met het ministerie en ProRail tot voorlopige afspraken gekomen over de hoofdlijnen van te nemen maatregelen op en rond het spoor binnen de gemeente Geldermalsen. Gemeenteraad en staatssecretaris moeten daar nog definitief mee instemmen. Meer informatie over de totstandkoming van het akkoord op hoofdlijnen kunt u vinden in onderstaande documenten.

Bovenstaande informatie is terug te vinden op de website van ProRail en op de website van de gemeente Geldermalsen.  

 

Het college organiseerde op 4 juni jongstleden voor inwoners, belangengroeperingen en andere belangstellenden in het gemeentehuis een informatieavond  waarin het hoofdlijnenakkoord en de verschillende onderdelen daarvan nader werden toegelicht. Op dinsdag 16 juni jongstleden is het hoofdlijnenakkoord in de openbare vergadering van de commissie Grondgebied aan de orde geweest. Tijdens deze vergadering heeft u gebruik kunnen maken van het inspreekrecht.

 

Het college vraagt aan de gemeenteraad om zich tijdens de openbare gemeenteraadsvergadering van woensdag 1 juli aanstaande over de inhoud van het hoofdlijnenakkoord uit te spreken. Deze vergadering begint om 20.00 uur.

 
 

Terugkoppeling informatieavonden geluid, trillingen en transferaanpassing station

In het kader van de voorbereiding van het ontwerp-Tracébesluit "Spooromgeving Geldermalsen” hebben eind april een tweetal informatieavonden plaatsgevonden over geluid, trillingen en de uitbreiding van de transfercapaciteit voor reizigers op station Geldermalsen. Op beide avonden hebben we veel respons gekregen, waar we u voor willen bedanken.

 

Voor de transferaanpassingen zijn op de avonden drie verschillende varianten gepresenteerd, te weten:

  • noordelijke tunnel met huidige traverse;
  • zuidelijke tunnel zonder huidige traverse;
  • nieuwe zuidelijke bredere traverse.

Bewoners uit Tricht en Geldermalsen hebben nagenoeg unaniem hun voorkeur uitgesproken voor de zuidelijke tunnel zonder huidige traverse naast het station Geldermalsen, omdat men vindt dat het historische stationsgebouw dan het beste tot zijn recht komt. In de voorlopige afspraken tussen ministerie en gemeente hebben beide partijen opgenomen dat er een nieuwe zuidelijke tunnel komt, zonder traverse. De voorkeur van de bewoners is hierin nadrukkelijk meegewogen. Gemeenteraad en staatssecretaris moeten daar nog definitief mee instemmen. 

 

 

Maatregelen tegen trillingen

Over trillinghinder in het gebied zijn veel reacties gekomen. Sommige omwonenden geven aan dat zij in een gebied dat groter is dan het gebied dat door ProRail is onderzocht hinder ervaren. Volgens de bewoners zijn goederentreinen de grootste veroorzakers van de hinder. Enkele omwonenden vinden dat er een onderzoek moet worden uitgevoerd over wat het effect is als goederentreinen langzamer gaan rijden. ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn zich ervan bewust dat de leefbaarheid door toename van trillingen onder druk kan komen te staan. ProRail onderzocht verschillende maatregelen tegen trillingen op het te verwachten effect en op kostendoelmatigheid, binnen de kaders die zijn aangegeven door het ministerie. In de voorlopige afspraken tussen het ministerie en de gemeente is opgenomen dat een groutinjectiewand langs een deel van het spoor en verlengde stootplaten bij de nieuwe onderdoorgangen Lingedijk en Nieuwsteeg deel uit gaan maken van de plannen. 

 

 

Geluidschermen

Tot slot is op de plannen voor geluidschermen erg wisselend gereageerd. Op de informatieavonden zijn plannen voor schermen die voldoen aan de wettelijke normen gepresenteerd. De saneringswaarde is 65 dB (A) op de gevels van woningen. Op verzoek van de gemeente Geldermalsen is gekeken naar de toepassing van lagere schermen op sommige plaatsen, om de onderlinge relatie tussen omliggende gebieden te benadrukken en te behouden. Logischerwijs moet daarmee een concessie gedaan worden aan de geluidsbelasting. Hierbij is een verlaging van een scherm alleen voorgesteld als dat stedenbouwkundig zeer gewenst is. Een groep bewoners waardeert dit initiatief en is blij met deze gang van zaken. Een andere groep bewoners wil daarentegen dat ProRail uit moet gaan van een lagere streefwaarde, te weten 55 dB(A). Deze groep bewoners pleit voor het nemen van bronmaatregelen, zoals raildempers en stillere treinen. Beide maatregelen zijn echter reeds in de huidige plannen opgenomen. Als er geluidsschermen geplaatst moeten worden dan zijn de bewoners het met elkaar eens; hun voorkeur gaat uit naar "groene” schermen en zijn minder enthousiast over transparante geluidsschermen.

 

Over de inpassing van de geluidschermen (vormgeving, hoogte en locatie) moet de gemeenteraad nog een aparte uitspraak doen. Op basis van de reacties van de bewoners wil de gemeente de voorstellen voor de geluidschermen bijstellen en opnieuw aan de bewoners voorleggen. Daarna doet het college van burgemeesters en wethouders in het najaar van 2015 een voorstel aan de gemeenteraad.

 
 

Aandacht voor ecologie

Met het oog op de PHS-plannen wordt momenteel ecologisch onderzoek uitgevoerd tussen de Betuweroute en de lijn Geldermalsen – Den Bosch en rondom de lijn Den Bosch – Vught. Dit onderzoek geschiedt op basis van de Flora- en Faunawet en stelt vast of en in welke mate er beschermde soorten aanwezig zijn. De uitkomsten kunnen leiden tot voorzorgsmaatregelen tijdens de bouw of tot definitieve beschermende maatregelen. De onderzoeken zullen tot eind van dit jaar plaatsvinden.

 
 

 

Colofon

Meer informatie en/of vragen

Voor meer informatie kunt u terecht op www.prorail.nl/projecten/geldermalsen. U kunt ook contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van ProRail via telefoonnummer 0800-776 72 45 (gratis) of een e-mail sturen via www.prorail.nl/contact. U kunt voor meer informatie ook terecht op de gemeentelijke website.

 

Aan- of afmelden nieuwsbrief

Wilt u zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Dat kan hier.

 

Datum

juni 2015

 

 
 

In opdracht van

cid:image004.jpg@01CFF838.542C7350

 

cid:image001.jpg@01CFF837.89950C10