ProRail  
header  
  april 2016

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 
Meteren - Boxtel  
 

Dit is de speciale editie Vught van de nieuwsbrief PHS Meteren-Boxtel. In deze nieuwsbrief leest u meer over de projectplanning van PHS Meteren-Boxtel. Daarnaast nodigen we u uit voor de kennissessies, die wij in Vught organiseren tijdens de informatiemarkt van gemeente Vught op donderdag 19 mei 2016.

 

Inhoud

Projectplanning

 

Kennissessies

 

Projectplanning

Voor PHS Meteren-Boxtel doorlopen we een uitgebreid traject om alle input vanuit de omgeving en betrokken partijen op een gedegen manier te vertalen in het ontwerptracébesluit (OTB) en de milieueffectrapportage (MER). We streefden hierbij naar publicatie van het OTB en de MER in december 2016 - januari 2017. Inmiddels is duidelijk geworden dat er meer tijd nodig is om alle onderzoeken af te ronden en een zorgvuldig voorbereid OTB vast te kunnen stellen. Dit komt door de noodzaak om extra onderzoek te doen naar trillingseffecten langs het spoor. Daarnaast speelt de onlangs besloten wijziging van de aansluiting Olmenlaan/Rembrandtlaan op de N65 in Vught. Ten slotte is de projectorganisatie bezig alle activiteiten voor de komende periode op een rij te zetten. De precieze consequenties voor de planning zijn eind mei duidelijk. We zullen u daar tegen die tijd nader over informeren. 

 

Meer onderzoek naar trillingen

Bij het uitvoeren van de benodigde trillingsonderzoeken op het traject Meteren-Boxtel is gebleken dat ook op een aantal locaties waar het spoor niet wordt aangepast aanvullende trillingsmetingen uitgevoerd moeten worden. Om tot een gedegen MER en OTB te komen, is extra tijd nodig. Momenteel stellen wij onze planning bij om te komen tot een nieuwe streefdatum voor de publicatie van het OTB en de MER. Zodra de nieuwe publicatiedatum helder is, brengen wij u hierover via deze nieuwsbrief op de hoogte. We beseffen dat deze langere doorlooptijd vervelend kan zijn voor mensen die snel meer duidelijkheid willen over de projectplannen en het effect daarvan op hun leefomgeving. Vanwege de zorgvuldigheid is het in ieders belang om over de volledige en juiste gegevens te beschikken.

 

Besluitvorming over de N65 in Vught

Donderdag 24 maart jl. heeft de stuurgroep N65 haar voorkeur uitgesproken voor een ‘Voorkeursalternatief voor de N65’. Er is onder andere voor gekozen om de gelijkvloerse oprit Olmenlaan en de afrit Rembrandtlaan te handhaven en met een verkeersveilige aanpassing mee te nemen in verdere uitwerking van de plannen. De oprit Rembrandtlaan naar de N65 gaat verdwijnen. De minister van IenM zal voor de zomer het definitieve besluit nemen over de plannen voor de N65. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van de omgeving van de N65, maar ook voor de ontwerpen en milieueffecten van de spoorplannen zoals die nu in ontwikkeling zijn. Om deze wijzigingen zorgvuldig door te voeren is meer tijd nodig.

 

Wat betekent dit voor het spoor in Vught?

Voor het spoor in Vught blijven we inzetten op het betrekken van de omgeving en belanghebbende partijen om onze plannen aan te scherpen en te verbeteren. Voorgenomen communicatie- en participatiemomenten gaan door, maar vinden mogelijk op een later tijdstip in het proces plaats. Vooralsnog kunt u uitgaan van:

  • Informatiemarkt op donderdag 19 mei 2016 (georganiseerd door gemeente Vught)

Onderstaande informatiemomenten verschuiven mogelijk naar een later moment:

  • Informatiemoment over tijdelijke situatie, dat gepland was voor juni 2016

  • Informatiemoment over de uitkomst van technische studies en milieustudies, dat gepland was voor september 2016

Zodra wij meer informatie hebben over de aangepaste planning, informeren wij u daarover via deze nieuwsbrief.

 

 

 

 

Kennissessies

Voor het project PHS Meteren – Boxtel werken we op dit moment aan het OTB en de MER. Zodra dit OTB en de MER gereed zijn, krijgt u de mogelijkheid deze in te zien. Het vergt wel enige kennis om dit soort plannen goed te kunnen lezen en beoordelen. Met name specifieke onderwerpen als geluid, trillingen en vervoer van gevaarlijke stoffen zijn inhoudelijk complex. Wij willen u dan ook graag de gelegenheid geven om een toelichting te ontvangen op deze onderwerpen door kennissessies te organiseren. Tijdens deze sessies krijgt u een inhoudelijke toelichting en er is vanzelfsprekend gelegenheid voor vragen. Overigens komt er in deze kennissessies geen nieuwe informatie uit milieuonderzoeken beschikbaar, het gaat met name om algemene informatie. De sessies zijn voor alle belangstellenden langs het spoortraject Meteren-Boxtel.

 

Kennissessies in Vught
Op donderdag 19 mei organiseert gemeente Vught de informatiemarkt over N65 en het spoor. We benutten dit moment om de kennissessies in Vught plaats te laten vinden. U kunt de kennissessies op meerdere momenten tijdens de informatiemarkt bijwonen, op basis van vrije inloop. U bent van harte welkom. Binnenkort leest u meer over deze informatiemarkt.

 
 

 

Colofon

 

Meer informatie en/of vragen

Voor meer informatie kunt u terecht op www.prorail.nl/projecten/meteren-boxtel.
U kunt ook contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten via telefoonnummer
0800 - 7767 245 (gratis) of een e-mail sturen via
www.prorail.nl/contact.

 

Aan- of afmelden nieuwsbrief

Wilt u zich aan- of afmelden voor de algemene nieuwsbrief PHS Meteren – Boxtel, deze of een van de andere extra edities? Dat kan hier.

 

Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuws-updates die de gemeente Vught via de mail verzendt zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Aanmelden kan via de website www.rijksinfravught.nl.

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Meteren-Boxtel

De nieuwsbrief Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Meteren–Boxtel beschrijft de voortgang van het gelijknamige project. De nieuwsbrief speciale editie Vught richt zich op zaken die specifiek te maken hebben met Vught en omgeving.

 

PHS is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) met als doel de verwachte groei van het reizigers en goederenvervoer op het spoor in de toekomst op te kunnen vangen. Het ministerie van IenM, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught zijn gezamenlijk opdrachtgever voor de uitwerking van PHS in Vught.

 

Datum

april 2016

 

 
 

In opdracht van

cid:image004.jpg@01CFF838.542C7350