ProRail  
header  
  april 2016

 

Nieuwsbrief
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 
Geldermalsen en omgeving  
 

Dit is de nieuwsbrief PHS Geldermalsen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de ondertekening van de bestuursovereenkomst van de spooraanpassingen in Geldermalsen, de stand van zaken van het ontwerptracébesluit (OTB) en de tweede sessie omgevingstafels. Daarnaast geven wij u een update over de ontwerpen, de stand van zaken met betrekking tot de stedenbouwkundige visie geluidschermen van de gemeente Geldermalsen, het ecologische en archeologische onderzoek en het voorbereidend onderzoek in de Nieuwsteeg.

 

In deze nieuwsbrief

 

Bestuursovereenkomst spooraanpassingen Geldermalsen

Nadat de gemeenteraad op 1 juli 2015 met grote meerderheid had ingestemd met de hoofdlijnen van het project Spooromgeving Geldermalsen, heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) medio juli 2015 formeel akkoord gegeven op de realisatie van het project. De benodigde afspraken tussen het Rijk en de gemeente Geldermalsen dienden hiervoor te worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Op woensdag 17 februari jongstleden hebben staatssecretaris Dijksma en burgemeester De Vries de bestuursovereenkomst ondertekend.

 

In deze bestuursovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over:

  • de projectdoelen;
  • financiële zaken waaronder het taakstellend budget, de bijdragen van partijen en de risicoverdeling;
  • de verantwoordelijkheden en rollen van de betrokken partijen;
  • de taakverdeling, besluitvorming en wijze van samenwerking binnen het project.

 

In de overeenkomst is aangegeven welke voorzieningen met het project worden gerealiseerd. De MerwedeLingelijn krijgt een eigen vrijliggend spoor (incl. uitbreiding spoorbrug over de Linge) en twee overwegen worden vervangen door onderdoorgangen onder het spoor. Daarnaast komt er een nieuwe randweg met onderdoorgang in Tricht, een reizigerstunnel onder het station Geldermalsen en een ondergrondse trillingsreducerende wand in Tricht. ProRail zal, als beheerder van de hoofdspoorweginfrastructuur, in opdracht van het ministerie van IenM het project voorbereiden en uitvoeren.

 

 
 

Stand van zaken ontwerptracébesluit

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het ontwerptracébesluit (OTB), om na de zomervakantie ter inzage gelegd te kunnen worden. Zodra hiervan de definitieve datum bekend is, zullen wij u hierover informeren in de nieuwsbrief, uw plaatselijke nieuwsblad en de Staatscourant. In het OTB worden de spoorplannen in Geldermalsen, met alle maatregelen die daarbij horen, in detail beschreven en op kaart aangegeven. Het uitbrengen van een OTB is een formele stap in de Tracéwetprocedure. Op het OTB kan iedereen die betrokken is bij het project, zijn of haar reactie geven. Deze reacties worden bekeken en meegenomen bij het opstellen van het uiteindelijke tracébesluit. Het tracébesluit is de volgende stap in de Tracéwetprocedure. Dit is het definitieve besluit; hiertegen is nog wel beroep mogelijk bij de Raad van State.

 
 

Tweede sessie omgevingstafels

Op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart 2016 zijn de omgevingstafels van Geldermalsen en Tricht weer bij elkaar gekomen. Met de omgevingstafels willen wij lokale kennis, ideeën en ervaringen uit de omgeving ophalen om tot een nauwkeurige uitwerking van de spoorplannen te komen. Op beide avonden is gesproken over de stand van zaken van het OTB, de inrichting van de bouwroutes en de stedenbouwkundige visie met betrekking tot geluidschermen van de gemeente Geldermalsen. Daarnaast is in de omgevingstafel Geldermalsen specifiek gesproken over het ontwerp van de reizigerstunnel onder het station. In de omgevingstafel van Tricht is gesproken over het ontwerp van de onderdoorgang van de Nieuwsteeg, de landschappelijke inpassing van de nieuwe randweg, de onderdoorgang in de Lingedijk en over de verkeersplannen van de gemeente voor de Langstraat. Wij waarderen de betrokkenheid en feedback van alle deelnemers, die veel tijd en energie steken in het gezamelijk komen tot gedegen concept ontwerpen.

 

De verslagen van de omgevingstafels van december 2016 zijn te vinden op de PHS-bibliotheek. De verslagen van de bijeenkomsten in maart zullen na goedkeuring van de omgevingstafels in juni worden gepubliceerd. Klik hier om naar de PHS-bibliotheek te gaan.

 

 

 
 

Update ontwerpen

In de nieuwsbrief van december 2015 hebben wij de conceptplannen van de ontwerpen van de reizigerstunnel, Nieuwsteeg en Lingedijk gepresenteerd. De ontwerpen van de reizigerstunnel en de Nieuwsteeg zijn nu verder uitgewerkt in voorlopige ontwerpen. Wij geven u graag een update.

 

Reizigerstunnel station Geldermalsen

Begin 2016 is met het Waterschap en de gemeente Geldermalsen overeenstemming bereikt over de ligging van de reizigerstunnel. In het huidige ontwerp is de knik in de tunnel verkleind, waardoor we een goede en (sociaal) veilige reizigerstunnel kunnen realiseren. Daarnaast is vastgesteld dat de gehele tunnel onderheid moet worden om verzakking te voorkomen. Wij zijn ons ervan bewust dat dit besluit van invloed is op de bouwmethode en –fasering en streven naar de toepassing van een overlastarme bouwmethode.

 

In de komende maanden volgt de verdere technische uitwerking, inclusief de aansluitingen op de voorpleinen en perrons. Die aansluitingen hebben raakvlakken met het toekomstige voorplein aan de oostzijde en met het bestaande (onlangs vernieuwde) voorplein aan de westzijde. Na het technische ontwerp komt de beeldkwaliteit aan bod, waarin ook het plaatsen van de geluidsschermen wordt meegenomen.

 

Onderdoorgang Nieuwsteeg

In het huidige ontwerp van de onderdoorgang in de Nieuwsteeg zijn de hellingbanen onveranderd gebleven. Aan beide zijden van het spoor krijgen de hellingbanen een percentage van maximaal 7 procent en worden ze 2 meter breed. Hierover is overeenstemming bereikt met het Gehandicaptenplatform. Daarnaast is in het ontwerp rekening gehouden met de ontsluiting van de bedrijven aan de Nieuwsteeg. Voor de onderdoorgang moet nu een integrale oplossing worden gevonden voor de inpassing van de geplande geluidsschermen, de vormgeving van de onderdoorgang en de ondergrondse trillingsreducerende wand.

 

Onderdoorgang Nieuwsteeg

 
 

Stedenbouwkundige visie geluidschermen

Op 15 maart 2016 is de aangepaste versie van de stedenbouwkundige visie voor de geluidschermen (hier te vinden op de PHS-bibliotheek) voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Op 5 april jl. is de visie in de commissie Grondgebied behandeld. Zij hebben gevraagd om een nadere toelichting op enkele punten die op korte termijn worden gegeven. Op 10 mei 2016 kan de visie dan opnieuw worden behandeld in de raadscommissie om op 31 mei 2016 in de gemeenteraad vastgesteld te kunnen worden.

De belangrijkste wijzigingen in de stedenbouwkundige visie geluidschermen na de inspraakprocedure zijn:

  • Geen geluidschermen bij Laageinde en Roozeveld v.d. Venlaan
  • Lagere geluidschermen bij stationswijk
  • Pleidooi vanuit stedenbouwkundige visie voor raildempers i.p.v. geluidschermen
  • Integratie van geluidscherm Trichtse Voetpad en de wijk Lingedonk (2 meter)
  • Verzoek nadere studie voor integrale oplossing Nieuwsteeg
  • Verzoek nieuwste technieken toe te passen op basis van onderzoek naar lagere geluidschermen.
 
 

Ecologisch en archeologisch onderzoek

Dit voorjaar wordt ecologisch onderzoek gedaan naar het leefgebied van de huismus en de steenuil nabij de randweg. Een viertal vaste rust- en verblijfplaatsen van de huismus en een tweetal territoria van de steenuil worden mogelijk verstoord door de werkzaamheden. Onderzoek wordt gedaan om de dieren mogelijk naar een vervangend leefgebied te verplaatsten om negatieve effecten voor de soort te voorkomen. Verder wordt in de watergangen van het projectgebied onderzoek gedaan naar de platte schijfhoorn (kleine waterslak). Ook voor deze soort kunnen de werkzaamheden het leefgebied verstoren. Door het tijdig verplaatsten van het dier worden negatieve effecten voor de soort zoveel mogelijk voorkomen.

 

 

Tevens start binnenkort aan de noordzijde van Tricht een archeologisch onderzoek, omdat uit een eerder verkennend booronderzoek is vastgesteld dat delen van de toekomstige randweg in zones met een hoge archeologische potentie liggen. Om vast te stellen of op de plaats waar de randweg wordt aangelegd inderdaad waardevolle archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, is een proefsleuvenonderzoek nodig. Hiervoor worden graafwerkzaamheden uitgevoerd met een graafmachine op rupsbanden. Laagsgewijs wordt de grond afgegraven, tot net boven het niveau waarop mogelijk archeologische resten bevinden. Met het booronderzoek is dat niveau vastgesteld. Indien archeologische sporen of structuren aanwezig zijn, worden deze onderzocht en opgegraven. Dat wil zeggen voorzichtig vrij gelegd, ingemeten, gefotografeerd en afgewerkt. Alle vondsten worden verzameld, ingemeten (x-,y-, z-waarden ten opzichte van NAP) en geborgen. Wanneer het onderzoek in een proefsleuf is afgerond, wordt de sleuf weer gedicht, waarbij de bodemlagen in de oorspronkelijke volgorde weer worden teruggeplaatst.

 

Locatie van de eerste drie proefsleuven

 
 

Voorbereidend grondonderzoek Nieuwsteeg

Voor het bouwen van de nieuwe onderdoorgang in de Nieuwsteeg is voorbereidend bodemonderzoek gedaan. Ter hoogte van de overweg in de Nieuwsteeg zijn in de nacht van zondag 17 april op maandag 18 april en op maandag 18 april overdag boringen en metingen uitgevoerd om het draagvermogen van de grond te bepalen. Het ging in totaal om drie metingen, waarvan een ‘s nachts. De omwonenden zijn vooraf per brief geïnformeerd.

 

 

 

 

Colofon

Meer informatie en/of vragen

Voor meer informatie kunt u terecht op www.prorail.nl/projecten/geldermalsen. U kunt ook contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van ProRail via telefoonnummer
0800-7767 245 (gratis) of een e-mail sturen via www.prorail.nl/contact. U kunt voor meer informatie ook terecht op de gemeentelijke website.

 

Aan- of afmelden nieuwsbrief

Wilt u zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Dat kan hier.

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Geldermalsen

Deze nieuwsbrief gaat over de spoorgerelateerde projecten in de gemeente Geldermalsen, die onderdeel uitmaken van of samenhangen met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). PHS is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu met als doel de verwachte groei van het reizigers- en goederenvervoer op het spoor in goede banen te leiden.  

 

ProRail verzorgt namens het ministerie de voorbereiding en de planvorming van de projecten. Omdat in december 2014 is besloten dat de projecten op basis van de Tracéwet verder worden uitgewerkt, verzorgt ProRail tevens de nieuwsvoorziening aan omwonenden en andere belanghebbenden in en rond Geldermalsen.

 

 

Datum

april 2016

 

 
 

In opdracht van

cid:image004.jpg@01CFF838.542C7350