ProRail  
header  
  september 2016

 

Nieuwsbrief
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 
Geldermalsen en omgeving  
 

Dit is de nieuwsbrief PHS Geldermalsen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de plannen voor de spooruitbreiding in en rond Geldermalsen. We praten u bij over de milieu-onderzoeken en de omgevingstafels. Ook is er nieuws over de laatste bewonersbijeenkomsten en u krijgt een update over de beplantingsplannen en ontwerpen van onderdoorgangen.

 

In deze nieuwsbrief

 

Uitbreiding meetgebied milieuonderzoeken richting Utrecht

Voor het (Ontwerp)Tracébesluit worden milieueffectonderzoeken uitgevoerd, zoals trillingen, geluid, lucht, veiligheid en ecologie. Uit verkennende onderzoeken is gebleken dat de spooraanpassingen door PHS mogelijk ook milieu-effecten hebben op het gebied tussen Tricht en Utrecht. Besloten is daarom dit onderzoeksgebied toe te voegen aan het Tracébesluit Geldermalsen en onderzoek te doen tot aan de Mereveldseweg in Utrecht, net ten zuiden van de A12. Vanwege de doorlooptijden van deze onderzoeken zal naar verwachting het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) eind januari 2017 worden gepubliceerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het OTB worden de spoorplannen in en om Geldermalsen, met alle maatregelen die daarbij horen, in detail beschreven en op kaart aangegeven. Op het OTB kan iedereen zijn of haar reactie geven. Deze reacties worden bekeken en meegenomen bij het opstellen van het uiteindelijke Tracébesluit. Het Tracébesluit is de volgende stap in de tracéwetprocedure. Dit is het definitieve besluit; hiertegen is nog wel beroep mogelijk bij de Raad van State.

 

Extra Trillingsmetingen Tricht

In maart 2014 is bij aanwonenden in Tricht reeds een onderzoek naar trillinghinder door treinverkeer gedaan. Onlangs is wederom in woningen naast het spoor gemeten maar nu minimaal 24 uur in plaats van 4 uur, zodat ook aan de laatste inzichten en de laatste beleidsregel wordt voldaan. De betrokken aanwonenden zijn per brief geïnformeerd over de plaatsing van apparatuur in de woningen en hebben hieraan volledig meegewerkt. De uitkomsten van de onderzoeken worden gepubliceerd in het OTB.

 

Bodemonderzoek Tricht en Geldermalsen

Op verschillende plaatsen waar straks onderdoorgangen of andere zware constructies komen, onderzoekt ProRail de lokale grondgesteldheid. Dit geotechnisch onderzoek gebeurt met behulp van sonderingen en handboringen. Ter hoogte van de overweg in de Nieuwsteeg is dat deels in april al gedaan. Een meting is toen om technische redenen niet doorgegaan; die wordt in de nacht van 2 op 3 oktober aanstaande alsnog uitgevoerd. Ook op het stationsemplacement zal 's nachts gemeten worden. Het is mogelijk dat deze werkzaamheden en het aan- en afvoeren van materialen geluidsoverlast veroorzaken. Direct aanwonenden worden van te voren via een brief geïnformeerd. Het verkeer kan tijdens de werkzaamheden gewoon passeren.

 
 

Van de Omgevingstafels

In de omgevingstafels praten ProRail en de gemeente regelmatig met een vertegenwoordiging van de bewoners over de voortgang van de plannen. Hier halen wij lokale kennis, ideeën en ervaringen uit de omgeving op voor een nauwkeurige uitwerking van de spoorplannen en verstrekken wij informatie over de voortgang. In juni zijn de delnemers aan de omgevingstafels van Geldermalsen en Tricht weer bij elkaar geweest.

 

De plankaarten behorend bij het OTB zijn in beide Omgevingstafels voor het eerst gepresenteerd evenals de gereedgekomen stedenbouwkundige visie van de gemeente voor de te plaatsen geluidschermen.

 

In de Omgevingstafel Geldermalsen is ook de stand van zaken van de plannen voor de nieuwe reizigerstunnel bij station Geldermalsen gepresenteerd. Hoewel de komst van de tunnel en de verbouwing van de perrons positief zijn ontvangen, zijn er nog wel belangrijke aandachtspunten. Zo is er weinig ruimte bij de Genteldijk; de inpassing daar vormt een grote uitdaging. Ook is het toekomstige aanzicht van het station een belangrijk punt, met name in relatie tot de inrichting van het voorplein, die geen deel uitmaakt van de ProRailplannen.

 

 

De positie van de liftschachten voor de toekomstige reizigerstunnel onder het station.

 

In de Omgevingstafel Tricht is de stand van zaken besproken van de te nemen geluidsmaatregelen bij de Meersteeg en de Groeneweg, het hellingspercentage van de hellingbaan van de onderdoorgang in de Nieuwsteeg en de ruimtelijke inpassing van de onderdoorgang. Ook is stilgestaan bij de bereikbaarheid van de bedrijven en het waterhuishoudkundig plan van de Nieuwsteeg/Langstraat. Verder zijn de plannen voor de landschappelijke inpassing van de Randweg gedeeld. De gemeentelijke plannen voor de alternatieve ontsluiting van de bedrijven in de driehoek Randweg, Nieuwsteeg en Langstraat zijn door de gemeente toegelicht.

 

 

De verslagen van de omgevingstafels van maart 2016 zijn te vinden in de PHS-Bibliotheek via www.prorail.nl/projecten/geldermalsen. De verslagen van de bijeenkomsten in juni zullen na goedkeuring in de eerstvolgende omgevingstafels in oktober worden gepubliceerd.

 
 

Bewonersbijeenkomsten

In juni zijn verschillende bijeenkomsten gehouden met inwoners van de Johannes Wigeliusstraat, de Willem Mechteldstraat en de Lingedijk. Deze zijn georganiseerd om met de aanwonenden de betekenis van de plannen voor hun eigen situatie te bespreken.

 

Johannes Wigeliusstraat

Gepresenteerd is het aangepast landschappelijk inpassingsplan van de randweg.
Aanleiding voor de aanpassingen was het overleg met het Waterschap en de uit dit overleg voortvloeiende eisen aan de watergangen en de watercompensatie.

 

 

De vragen en opmerkingen van de bewoners betroffen de extra watercompensatie aan de zuidzijde van de randweg, de verlichting langs de randweg, het doortrekken van stil asfalt tussen de kruisingen en een terugvaloptie. Met de voorgestelde terugvaloptie wordt bedoeld dat, mochten de fruitboomgaarden ten noorden van de Wigeliusstraat (waar de randweg doorheen loopt) worden gerooid, dat er een bomenrij langs de weg aangeplant kan worden. Er wordt nader bekeken of dit haalbaar is. De extra watercompensatie werd positief ontvangen. Met name omdat de huidige overstort als hinderlijk (geur) wordt ervaren. Verlichting wordt alleen bij de kruisingen en in de onderdoorgang aangebracht. Doortrekken van stil asfalt tussen de kruisingen is te kostbaar in aanleg, beheer en onderhoud en wordt daarom niet overwogen. De presentatie en het verslag van deze bijeenkomst staan in de PHS-Bibliotheek via www.prorail.nl/projecten/geldermalsen

 

Willem Mechteldstraat

 

 

Gepresenteerd zijn ontwerpen van de landschappelijke inpassing. Aanleidingen voor de bijeenkomst waren de veranderingen van de groene zone langs de Willem Mechteldstraat, waar voor de aanleg van de ondergrondse trillingsreducerende constructie bomenkap noodzakelijk is, en de uit het overleg met het waterschap voortvloeiende eisen aan de watergangen.

De bewoners konden hun mening geven over de toekomstige inrichting van de zone langs het spoor. Zij spraken hun voorkeur uit voor groene, begroeide geluidschermen. Verder pleitte men voor lage struiken of andere groenbeplanting aan de waterkant, zodat kinderen niet zomaar de sloot in kunnen rennen, en bomen langs de watergang. De optie om boven de onderdoorgang Nieuwsteeg glazen geluidschermen te plaatsen werd verworpen.

De aanwezigen wensten liever geen gras omdat men dan een hondenuitlaatzone verwacht en gras geen natuurlijke afscherming van de sloot is (in tegenstelling tot lage struiken).

ProRail heeft toegezegd in het overleg met het Waterschap de wens van de bewoners om bomen langs de watergang te plaatsen mee te nemen. De nieuwe bomen zullen dan wel iets verder uit elkaar komen te liggen dan de huidige bomenrij. Dit houdt verband met de onderhoudbaarheid van de watergang door het Waterschap. Over de groenkeuze willen de bewoners te zijner tijd graag inspraak bij de gemeente. Verder is door de bewoners aangegeven de tunnel in de Nieuwsteeg uit te voeren met geribbelde wanden ter voorkoming van graffiti en ook rekening te houden met geluid en echo’s in de tunnel. De presentatie en het verslag van deze bijeenkomst staan in de PHS-Bibliotheek via www.prorail.nl/projecten/geldermalsen

 

Lingedijk

Gepresenteerd zijn schetsen van de mogelijke landschappelijk inpassing en de gemeenschappelijke ruimte (shared space) bij de kruising met de Kerkstraat.

 

 

De wens is uitgesproken dat de steiger bij de Linge geen hangplek zou mogen worden. Zonder dat de gemeente hier beloftes over kan doen is aangegeven dat de steiger niet zo is ingericht. Er komen 3 fietsklemmen en het wordt een kleine steiger. Bij de plaatsing van de hoogtebegrenzer wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid voor bijvoorbeeld verhuiswagens. De rood-witte balk is niet aanpasbaar, de staanders mogelijk wel. Dit moet nog verder uitgewerkt worden. Hoogwaardige afwerking is gewenst, geen grijs beton. ProRail en de gemeente voeren daar overleg over.

De inrichting van het groen zal in overleg tussen gemeente en bewoners worden bepaald. Aandacht wordt gevraagd voor een parkeerprobleem in de Kerkstraat. Met name in de zomer wordt hier veel geparkeerd door toeristen. Suggestie: het instellen van éénrichtingverkeer.

 

De parkeerplaatsen aan de oostzijde van de onderdoorgang zijn bedoeld ter compensatie voor het verdwijnen van de 5 parkeerplaatsen van de Lachende Gans en voor bestemmingsverkeer van het betreffende stuk Lingedijk. Parkeerplaatsen aan de westzijde worden aangelegd langs het spoor. Aan de gemeente wordt gevraagd meer plekken te realiseren. De gemeente wil dit breder beschouwen in Tricht in plaats van alleen op deze locatie.

 

Ten aanzien van de gedeelde ruimte (shared space) is de zorg geuit over de blinde hoeken, de fietsroutes en de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen aan de oostzijde. De gemeente heeft aangegeven dat er bewonersbijeenkomsten zijn geweest en dat er een second opinion door een deskundige is uitgevoerd waarin het ontwerp nogmaals is bezien.

Het zicht vanuit de woningen tegenover restaurant de Lachende Gans wordt niet beperkt door onderdelen van de onderdoorgang. De laad- en losplek bij de Lachende Gans (hoek Lingedijk – Kerkstraat) is openbaar. Deze plek is voor de Lachende Gans wel de enige reële mogelijkheid om te laden en te lossen.

 

Voor de geluidschermen is deels glas voorzien; gepleit wordt voor voorzieningen die graffiti tegengaan. Begroeiing op de geluidschermen op de brug is niet mogelijk. De voorkeur gaat uit naar glas om het beeld van het open Lingelandschap te behouden. Voor het noordelijk deel worden dichte schermen met begroeiing voorzien. Het proces van keuze van de materialen van de geluidschermen wordt door de gemeente geleid.

De twee kastanjebomen langs de Lingedijk aan de westzijde van de onderdoorgang blijven bestaan. Er is een suggestie gedaan om bij de uitgangen van de woningen tussen Kerkstraat en het spoor paaltjes te plaatsen, zodat er niet te dicht langs de woningen wordt gereden. De presentatie en het verslag van deze bijeenkomst staan in de PHS-Bibliotheek via www.prorail.nl/projecten/geldermalsen

 
 

Beplanting (Bron: Gemeente Geldermalsen)

 

Tijdens de laatste bewonersbijeenkomsten in Tricht is aan de orde gekomen dat de uiteindelijke keuze van de beplanting in overleg met de bewoners zal worden gemaakt. Tussen ProRail en de gemeente zal nog nader worden afgesproken wie hierover met de bewoners in overleg te gaan. Het gaat hierbij om bewoners van de Wigeliusstraat en de Willem Mechteldstraat. Maar ook voor de andere gebieden waar nieuwe inrichting met groen zal plaatsvinden zal de taakverdeling nog worden afgesproken. De bedoeling is dat dit overleg later in het planproces gaat plaatsvinden, namelijk als er duidelijkheid is over de voor de randweg noodzakelijke verwerving van de gronden en voorzieningen. Naar verwachting zal dit zijn in 2018.

 
 

Een inkijkje naar ontwerpen?

Hier zijn enkele nieuwe links voor u naar de meest actuele schetsen van de inpassing van verschillende deelprojecten en annimatiefilms van de onderdoorgangen Nieuwsteeg en Lingedijk. Deze staan op www.prorail.nl/projecten/geldermalsen in de PHS-Bibliotheek

 

Binnenkort plaatsen we een overzicht van alle inpassingsontwerpen in de PHS-Bibliotheek.

 

 

 

 

Colofon

Meer informatie en/of vragen

Voor meer informatie kunt u terecht op www.prorail.nl/projecten/geldermalsen. U kunt ook contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van ProRail via telefoonnummer
0800-7767 245 (gratis) of een e-mail sturen via www.prorail.nl/contact. U kunt voor meer informatie ook terecht op de gemeentelijke website.

 

Aan- of afmelden nieuwsbrief

Wilt u zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Dat kan hier.

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Geldermalsen

Deze nieuwsbrief gaat over de spoorgerelateerde projecten in de gemeente Geldermalsen, die onderdeel uitmaken van of samenhangen met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). PHS is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu met als doel de groei van het treinverkeer in goede banen te leiden.  

 

ProRail verzorgt namens het ministerie de voorbereiding en de planvorming van de projecten. Omdat in december 2014 is besloten dat de projecten op basis van de Tracéwet verder worden uitgewerkt, verzorgt ProRail tevens de nieuwsvoorziening aan omwonenden en andere belanghebbenden in en rond Geldermalsen.

 

 

Datum

september 2016

 

 
 

In opdracht van

cid:image004.jpg@01CFF838.542C7350